آزمایشگاه بیمارستان لالهبيمارستان لاله
كد كاربر
كلمه عبور
كد كاربر= كد ملي
کلمه عبور=شماره پذيرش
شركت طراح داده پيشرو(طب پرداز)